ปลัด สธ. เดินหน้าจิตอาสาสาธารณสุข “ทำความดีด้วยหัวใจ”

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เดินหน้าโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหน่วยงานต่างๆ โดยผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในกระทรวงและพื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ดำเนินการตามได้

ทั้งนี้ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้สำรวจสถานพยาบาล จำนวน 2,275 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พบลูกน้ำยุงลายต่ำกว่าร้อยละ 1 และพบข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561 ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 59,104 ราย ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 52.50 (1.5 เท่า) และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 74 ราย จึงขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย