ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 15 และ17) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 16 และ18) รองประธานคณะทำงานฯ ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ17) นางสาวธนัทฐ์อร วงศ์ปัญญาพสิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และนายกิตติภพ นามจริง ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมพร้อมคณะทำงานฯ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณภาคเหนือ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าว มีเป้าประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนี้

  1. ชี้แจง หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนงาน/โครงการของแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
  2. ทบทวน ตรวจสอบและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อประกอบคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
  3. พิจารณาคัดเลือก และหาข้อสรุปแผนงาน/โครงการที่มีความถูกต้อง เหมาะสม กระจ่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนความเชื่อมโยง สอดคล้อง และตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

………………………………………………