ก.แรงงาน ประเดิมต้นปีงบ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 6 สาขายอดฮิต

ก.แรงงาน เตรียมจัดฝึกอบรม ป้อนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นครสวรรค์ประกาศรับสมัครเทรน 6 อาชีพ ยอดฮิต

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายให้กพร. ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือคนทำงาน ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ 1.0-4.0 ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของรัฐบาล ใน 3 ด้าน ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค และการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามนโยบาย 13-4-7 หรือ 3A ของกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงเพิ่มพูนศักยภาพให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  กพร.จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมในทุกสาขาอาชีพทั้งในด้านภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ภาคบริการและการท่องเที่ยว ธุรกิจเอสเอ็มอีและโอทอป และฝึกอาชีพอิสระต่างๆ ซึ่งการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ได้ใช้แนวทางประชารัฐในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อให้การฝึกอบรมมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการ เพื่อฝึกทักษะให้กับแรงงานใหม่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด ซึ่งมีหลายสาขาโดยแต่ละจังหวัดจะประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ หรือในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 2 เดือน จนถึง 8 เดือน อีกทั้งสาขาที่เปิดที่จะเป็นไปตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย อาทิ สพร. 8 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมให้กับเยาวชน นักศึกษาระดับปวช.และปวส. คนทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประชาชนทั่วไป ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ และช่างกลึง ในแต่ละสาขาอาชีพใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 8 เดือน มีการฝึกทั้งในสถาบันฯ และสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ในการทำงาน ทุกสาขาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มฝึกอบรมพร้อมกันทุกสาขา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/Nakhonsawan หรือโทร 0 5680 2703 ต่อ 114

“สำหรับในจังหวัดอื่นๆ มีการทยอยเปิดการฝึกอบรมเช่นกัน สาขาการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกันบ้างตามความเหมาะสม แต่ที่เหมือนกันทุกสาขาต้องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม โทร 0 245 4035 หรือสายด่วน 1506 กด 4 ในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานจำนวน 5,200 คน” อธิบดีกพร.กล่าว