ปภ.แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น  ระบบแก๊สอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในพื่นที่ปลอดภัย จัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ ตรวจสอบเครื่องทำอุ่นระบบแก๊สให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงติดตั้งคำแนะนำวิธีใช้งาน และป้ายเตือนอันตราย ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย การใช้งานควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ หากพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน ไม่อาบน้ำเกิน ๑๐ นาที หากอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้ ๑๕ นาที ก่อนที่คนถัดไปจะเข้าไปอาบน้ำ จะช่วยป้องกันอันตราย และลดความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตได้

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามที่พักของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้เสี่ยงต่อการเสียงชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างถูกวิธี โดยการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่น  ระบบแก๊สที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พร้อมตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนื้นที่ที่ปลอดภัย พื้นห้องน้ำถึงเพดาน ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร ห้องน้ำต้องมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร จัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่พ่วงกับสวิตซ์ไฟ จัดให้มีช่องลมที่มีขนาดกว้างเพียงพอในการระบายอากาศ รวมถึงประตูห้องน้ำ ต้องสามารถเปิดจากด้านนอกได้ จัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องน้ำ ควรวางบนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหล และปริมาณการสะสมของแก๊สไม่ให้อยู่ในระดับที่อันตราย ติดตั้งคำแนะนำวิธีใช้งาน และป้ายเตือนอันตราย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในจุดที่ผู้เข้าพักสังเกตเห็นอย่างชัดเจน การใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หากพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพื่อป้องกันการสูดดมแก๊สทำให้หมดสติ และเสียชีวิตได้ ไม่อาบน้ำเกิน ๑๐ นาที เพราะอาจเกิดการสะสมของแก๊สพิษในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หากวิงเวียนศรีษะ มึนงง หน้ามืด หรือได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และออกจากห้องน้ำโดยทันที หากอาบน้ำติดต่อกันหลายคนให้เปิดพัดลมระบายอากาศและประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนที่ครถัดไปจะเข้าไปอาบน้ำ ดูแลกลุ่มเสี่ยงขณะใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมแก๊สพิษจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหมดสติ และเสียชีวิตขณะอาบน้ำ เกิดจากระบบแก๊สสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ประกอบกับห้องน้ำมีระบบระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซพิษในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย