กปน. ซ่อมแซมตู้น้ำดื่มเย็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่โรงเรียนการเคหะท่าทราย

                                      

นายมนตรี ล่องตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยพนักงาน และ ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมซ่อมแซมตู้น้ำดื่มเย็นพร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนการเคหะท่าทราย ได้ดื่มน้ำประปาสะอาดปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี ช่วยลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)