กฟผ. ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Living with Nature & Drawing Your Future สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนภารกิจ กฟผ. ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วันที่ 30 กันยายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Living with Nature & Drawing Your Future” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ สะท้อนภารกิจ กฟผ. ตลอด 49 ปี ในการเป็นองค์กรหลักด้านการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนจากโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

นายศานิต นิยมาคม เปิดเผยว่า กฟผ. เล็งเห็นว่า เยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต จึงตั้งใจจัดกิจกรรม “Living with Nature & Drawing Your Future” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมย่อย 2 ครั้ง ครั้งแรกซึ่งจัดในวันนี้ คือ กิจกรรม “ต้นกล้า นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว” โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ตั้งอยู่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี มาร่วมทำกิจกรรมเพาะกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กระบอกไม้ไผ่เพาะกล้าไม้แทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดขยะ รวมถึงกระบอกไม้ไผ่ยังสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ด้วย

นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแห่งใหม่ ใน 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จุดประกาย รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะและผจญภัยในโลกพลังงาน โซนที่ 2 จากแสงแรกสู่นิรันดร์ ตื่นตากับภาพยนตร์ 4 มิติ ที่จะพาไปพบกับจุดเริ่มต้นของพลังงานไฟฟ้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน โซนที่ 3 คืนสู่สมดุล เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกอนาคต และโซนที่ 4 สายน้ำแห่งความภาคภูมิใจ เรียนรู้ภารกิจของ กฟผ. เพื่อความสุขของคนไทย

สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 “ชีววิถี วิถีพอเพียง” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ. โดยจะนำกลุ่มครอบครัวผู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมชีววิถี โดยจะมีเกษตรกรจากผืนนาข้าวมาสาธิตการใช้แนวทางชีววิถี ไม่ใช้สารเคมีจากภาคเกษตรสู่การนำมาใช้ภาคครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการผลิตเครื่องอุปโภคที่ไม่มีสารเคมีใช้เองในครัวเรือนได้อีกด้วย

————————————–