กรม สบส.ยกระดับการให้บริการ รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้านนวด ร้านสปาผ่าน E-Payment

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.)กระทรวงสาธารณสุข อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการยกระดับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารกรุงไทย

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าในการยกระดับการให้บริการของกรม สบส.เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยกรม สบส. ได้พัฒนากระบวนงานการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วยการขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรการบริการเพื่อสุขภาพให้ลงข้อมูลผู้ที่เรียนจบหลักสูตรลงในเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ หากผู้ยื่นคำขอมีรายชื่อในฐานข้อมูลแล้ว ก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯที่กรม สบส.ได้ทันที ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในส่วนกลางตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ส่วนการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและค่าธรรมเนียมรายปี สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงไทย โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ตลอดระยะเวลา 4 เดือน มีผู้ประกอบการจำนวนมากกว่า 170 รายที่ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่กรม สบส.

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกล่าวว่า กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานประกอบการ ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการฯด้วยการใส่คิวอาร์โค้ด(QR Code)ในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ และใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ เมื่อสแกนข้อมูลก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าได้รับอนุญาตหรือได้รับใบรับรองจริงหรือไม่ เป็นการป้องกันการทำใบอนุญาตและใบรับรองฯของปลอมด้วย และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังพร้อมที่จะพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสามารถเสนอแนะการให้บริการได้ที่ Facebook “กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”.