กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมี ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (นายวัลลภ เจียรวนนท์) ที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การจัดงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๑๑๘ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และเพื่อเป็นกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล อีกทั้ง นำรายได้ส่วนหนึ่งไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับประเภทกิจกรรม กำหนดให้มีการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร และการแข่งขันประเภททีมครอบครัวน่ารัก ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร โดยผู้ชนะการแข่งขัน จะได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม