อธิบดี กรมผส.อำลาตำแหน่ง และพร้อมไปปฏิหน้าที่ อธิบดี กรมพก.

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารมหานครยิบซั่มและสักการะพระประชาบดี ณ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่จะมาถึงนี้ ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ) ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารมหานครยิบซั่มและสักการะพระประชาบดี ด้วย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่จะมาถึงนี้ และในการนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารมหานครยิปซั่ม โซน A, บริเวณ ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร, ณัฐพล สถิรวุฒิพงษ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม