@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

💠วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีร่วมสมัย ส่งเสริมการกระจายรายได้ในชุมชน กิจกรรมที่ ๓ ถอดองค์ความรู้ “คนเก่งด้านผ้าเมืองร้อยเอ็ด” ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งบเหลือจ่าย)โดยกำหนดกระบวนงานขับเคลื่อนตามโครงการ 4 กิจกรรม

💠 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้ “คนเก่งด้านผ้าเมืองร้อยเอ็ด” ระดับจังหวัด ซึ่งคนเก่งด้านผ้าฯ ผ่านเวทีกลั่นกรองจากการกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอที่รับผิดชอบงาน OTOPและเจ้าหน้าที่โครงการฯจำนวน ๕ คน รวมทั้งหมด ๕๐ คน

💠ได้เกียรติจาก นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้เรื่องผ้าไหม และนางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ฯ แก่กลุ่มเป้าหาย ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด