ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุม Roi ed Balloom ชั้น 6 โรงแรม เอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรมหลัก สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

สืบเนื่องมาจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด มีการประกอบอาชีพและรายได้จากภาคการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการกษตรที่มีมูลค่า และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จากเหตุผลข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการทำงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราข้อมูล และรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้ผู้ข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป