สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี  พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธานและมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 557 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรระดับอนุปริญญา

–   สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จำนวน 52 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 36 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 81 คน

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 40 คน
    • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 14 คน
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

–   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 6 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 2 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 40 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 108 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 119 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 22 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 26 คน

  1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 11 คน

ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 21 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 37 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาในลำดับต่อไป