สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography (AIS/MAP) รุ่นที่ 33

น.ต.จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography (AIS/MAP) รุ่นที่ 33 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 3 คน  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำนวน 2 คน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 1 คน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จำนวน 1 คน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย จำนวน 1 คน และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography มุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะในการ วาดชาร์ทบังคับใช้พื้นฐานประกอบการปฏิบัติการบินสำหรับสนามบินของรัฐสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกอบด้วย Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A, Instrument Approach Chart – ICAO, Precision Approach Terrain Chart – ICAO และ Aerodrome Chart – ICAO ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์