กปน. มุ่งยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกสาขา

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (แถวหน้าคนที่ 6 จากซ้าย) มอบกล่องรับเรื่องร้องเรียน ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความพึงพอใจด้านการร้องเรียนงานด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขา โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ กปน. ยิ่งขึ้น