‘พาณิชย์’ รุกคืบ เปิดศูนย์ FTA พร้อมให้บริการข้อมูลออนไลน์ หนุนผู้ประกอบการลุยตลาดต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดศูนย์บริการข้อมูล FTA เพื่อให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการได้รับข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ รอบด้าน และการมีข้อมูลที่ทันสมัยถือเป็นความได้เปรียบของผู้ประกอบการ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการค้าที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และมีผลใช้บังคับแล้ว รวม 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (TPCEP) เป็นต้น รวมถึงมี FTA ที่จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2562 อีก 1 ฉบับ คือ อาเซียน-ฮ่องกง และอยู่ระหว่างการเจรจา เช่น ไทย-ศรีลังกา ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน และ การเจรจา RCEP เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงเปิดศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FTA พร้อมให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้สนใจได้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นข้อมูลออนไลน์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ไหนก็ได้

โดยมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA หลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน อัตราการเติบโตร้อยละ 707.67 รองลงมาคือ ไทย-อินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 406.88 อาเซียน-จีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 262.45 ไทย-นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 194.87 ไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.56 อาเซียน-อินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.26 อาเซียน-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.37 ไทย-ชิลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.36 ไทย-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.87 อาเซียน-เกาหลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.87 ไทย-เปรู ลดลงร้อยละ 22.56

นางสาวชุติมา เสริมว่า ศูนย์ FTA Center ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีข้อมูลความคืบหน้าสถานะการเจรจา FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า ข้อผูกพันตามความตกลง FTA ของไทยและคู่ค้า ประโยชน์และ
ความท้าทายจากความตกลง FTA ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ สถิติการค้า และอัตราภาษีนำเข้า-ส่งออก ของคู่เจรจา FTA กฎ ระเบียบทางการค้าการลงทุนของประเทศคู่ค้า และขั้นตอนการลงทุนในประเทศคู่ค้า เพื่อให้เป็นคลังข้อมูลในการชี้แจงและแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูล FTA สามารถสืบค้นข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูล FTA ได้ผ่านทาง http://www.dtn.go.th/ และ http://ftacenter.dtn.go.th หรือสอบถามได้ที่ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Call Center หมายเลข 0 2507 7555 และทาง e-mail : ftacenter@dtn.go.th