ก.แรงงาน เป็นปลื้ม ‘3 หน่วยงานในสังกัด’ รับมอบโล่และตรารับรองฯ GECC ปี 61

‘3 หน่วยงาน สังกัด ก.แรงงาน’ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 61 มุ่งยกระดับการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อบริการภาครัฐต่อไป

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 และ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

ในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 2) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานประกันสังคม และ 3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC นี้ถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการบริการประชาชนในหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป