โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

Featured Video Play Icon

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

เผยแพร่วีดีทัศน์ “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ”

เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่แห่งอื่นๆ ได้เห็นประโยชน์ของงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และนำวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปใช้พัฒนาเมืองของตนต่อไป