ไทย – เกาหลี ลงนามเอ็มโอยูทางวิชาการ พัฒนาระบบบำนาญแก่ผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในสถานประกอบการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานบำนาญแห่งชาติของเกาหลี กระชับความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลกฎหมาย นโยบาย และดำเนินงานวิจัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยจำนวน 13 คน ณ บริษัท Sol-tech เมืองฮวาซอง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และได้จ้างแรงงานไทยมากว่า 17 ปี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยจำนวน 14 คน ณ บริษัท ส.ภาวิณีร์ เมืองฮวาซอง ผู้ผลิตอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานประกันสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานบำนาญแห่งชาติ (NPS) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานบำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจในว่าด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในครั้งนี้ จะเกิดความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานบำนาญแห่งชาติ (NPS) ของทางการเกาหลี ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายและนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายการประกันสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินนโยบาย การประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย และเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน อาทิ ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ปรับฐานเงินสมทบ ข้อดีและข้อเสียการทำความตกลงว่าด้วยการประกันสังคม การออกแบบกฎหมายและนโยบายการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานบำนาญแห่งชาติ (NPS) สาธารณรัฐเกาหลี เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Jeonju และสำนักงานระหว่างประเทศในกรุงโซล มีเจ้าหน้าที่ราว 5,500 – 6,000 คน มีเงินทุนสำรองประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบคุ้มครองผู้ประกันตนกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ ให้บริการด้านการวางแผนการเกษียณอายุ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้ทุพพลภาพ การนำเงินกองทุนบำนาญไปลงทุนในฐานะ public pension fund ปัจจุบันมีผู้ประกันตนราว 22 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานภาคบังคับ 97.4 % ภาคสมัครใจ 1.3 % และภาคเกษียณที่ส่งเงินสมทบต่อ 1.3 % โดยแรงงานไทยจะต้องเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งสถิติเมื่อปี 2560 ผู้มีสัญชาติไทยรับบำนาญจาก NPS แล้วจำนวน 137 คน และขอรับเงินสมทบคืนเป็นก้อนแล้วทั้งสิ้น 52,000 คน