กรมอุทยานฯ บูรณาการ 4 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลง(Mou)ว่าด้วยความร่วมมือการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า กรุงเทพฯนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(Mou)การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ภายใต้แนวคิด “แอ่วดอย ตามรอยวัฒนธรรมสร้างสรรค์โอกาสด้วยศาสตร์พระราชา” โดย นำร่องใน 5 พื้นที่ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตากและศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการท่องเที่ยวกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ฒนธรรมในพื้นที่ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลตามกรอบการสร้างโอกาส สร้างสังคมด้วยหลักไทยนิยมนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ในการประสานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงในเชิงการท่องเที่ยวสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านสื่อทุกแขนง