กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ (รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักว่าธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเป็นพื้นที่ให้จิตอาสาเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่คุณสะสมไว้ในการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อจิตอาสามีความต้องการและจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ติดบ้าน) และกลุ่มที่

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย (ติดเตียง) ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองนำร่องโดยหลังจากนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้

โดยขณะนี้ โครงการธนาคารเวลาฯ ได้มีผู้คนให้ความสนใจในวงกว้าง และประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาของธนาคารเวลา ด้วยเหตุนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการธนาคารเวลาฯ ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.rh) เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.m-society.go.th) และเว็บไซต์จิตอาสา (FB:jitarsabank.com)  ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร.  0 2642 4305 — 6และสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้สังคม ผ่านระบบการลงทะเบียน รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาให้การดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะกับความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต และเวลาว่างของผู้ที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาไว้กับทางกรมฯ ทั้งยังมีการเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการอีกด้วย