ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 ,14 ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร รอบที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 และ 14 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. โดยมี นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือความถูกต้องและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ในวันเดียวกัน ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร คือ

1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ปี 2563 แปลงเกษตรกรรมของนางสาวปรชรส บุญทศ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

สำหรับกิจกรรมในแปลงเกษตรกรรม ได้ส่งเสริมการปลูกหม่อน(มัลเบอร์รี่) พริก มะละกอ มะเขือเทศ และข้าวโพด ศูนย์แห่งนี้ มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น ได้แก่

– การปลูกหม่อนมัลเบอร์รี่ รับประทานผลสด

– การปลูกพริก มะเขือเทศ มะละกอ ข้าวโพดหวาน

2.แปลงเรียนรู้ Smart Farmer ต้นแบบเกษตรผสมผสาน แปลงเกษตรกรรม นางไพรวัลย์ จอกน้อย บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรมในแปลงเกษตรกรรม อาทิ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกมะนาว กล้วย และมะละกอ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรทั้ง 2 ราย และขอให้ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

…………………………………………