เดินหน้าสู่ปีที่ 5 โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ สร้างแกนนำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ สร้างความเข้มแข็งส่งต่อชุมชน

5 ปีแห่งความสำเร็จของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ เน้นสร้างแรงบันดาลแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก   เดินหน้าขยายเครือข่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนเป็นฐานในการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำ สู่การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญ ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน พุ่งเป้าพัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (มหาชน) หรือ  อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าสร้างฐานความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำแก่เยาวชน เน้นให้เยาวชนเป็นแกนหลักที่จะต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์น้ำในระดับท้องถิ่น ให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยาวนานและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ จัดต่อเนื่องกันในปีนี้เป็นปีที่ 5 เน้นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนของอีสท์ วอเตอร์ เช่น อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  อ่างเก็บน้ำดอกกราย  อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  อ่างเก็บน้ำประแสร์ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพการเกษตร จังหวัดระยอง

ในปีที่ 5 ของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ ยังเป็นความรวมพลังจากพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา  และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ออกแบบฐานการเรียนรู้ให้เยาวชน เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่วัฐจักรของน้ำ  การดูแลรักษาและตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สิ่งที่เน้นเพิ่มเติมในปีนี้คือการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนเหล่านี้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแกนนำเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

ยังคงเป็นจุดเด่นของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ จนถึงปีที่ 5 คือการเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำผ่านการเข้าค่ายเยาวชน โดยคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6   หรือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  และเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำกับศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  หรือกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ กิจกรรมฐานยังสอดแทรกการฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551  ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น เพื่อนำไปต่อยอดให้สมาชิกในชุมชนได้ด้วย

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พัฒนาและต่อยอดไปสู่แหล่งน้ำต่างๆ ผ่านเยาวชนที่จะเป็นตัวกลางสำคัญในการผนึกกำลังความร่วมมือร่วมใจในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเน้นย้ำว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีและให้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป