กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมจัดนิทรรศการในงาน ” ร้อยเรื่องราว ผ่านเรื่องเล่า” ตลาดนัดวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 26 ก.ย. 61 กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและเผยแพร่ GOAL Application ในงานตลาดนัดวิชาการการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งในงานมีการบรรยายพิเศษ ในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการกำกับนโยบาย Thaipbs กับประเด็น ” เรื่องของและเวทีเสวนาการพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในยุค 4.0 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายชินชัย ชี้เจริญ นางงามจิต แต้สุวรรณ นายปฐมเพิ่ม พานิช จัดโดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 กระทรวง พม.