กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานเปิดตัว ๔ หนังสั้น กระตุกสังคมตระหนักในคุณค่า “ผู้สูงวัย” ไม่ใช่ภาระแต่เป็นพลัง ลดช่องว่างระหว่างวัยรับ “วันผู้สูงอายุสากล”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทยพีบีเอส กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “ต่าง GEN ไม่ต่างใจ” ดูหนัง-ฟัง-คุย เพื่อคนทุกวัย ภายใต้โครงการฉายภาพยนตร์สั้นและเวทีเสวนาสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ ลดช่องว่างระหว่างวัย โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสื่อสารสังคมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อวัยผู้สูงอายุ ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เหมาะสม ให้แก่นักศึกษาด้านภาพยนตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นภาพยนตร์สั้นที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคม โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ลดช่องว่างระหว่างวัยอย่างเหมาะสมนี้ ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความตระหนักที่สำคัญ เป็นความท้าทายที่จะนำผลงานภาพยนตร์สั้นชุดนี้ ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ งานส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในสังคมกับคนทุกวัยได้อย่างมีความสุข สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อต้องการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักและเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณค่า การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และคนทุกวัย ให้มีความผูกพัน และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผนวกกับการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากลด้วย สำหรับ Theme วันผู้สูงอายุสากล ในปีนี้ คือ “Celebrating Older Human Rights Champions”

นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า กิจกรรม “ต่าง Gen ไม่ต่างใจ” เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าสื่อปัจจุบันค่อนข้างมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เนื้อหาส่วนใหญ่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องว่างระหว่างวัยขยายวงกว้างออกไป ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนหลายวัยอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น ในฐานะสื่อสาธารณะ จึงดึงคนรุ่นใหม่จากสามสถาบันการศึกษามาผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อให้มีโอกาสสื่อประเด็นสาธารณะอย่างสังคมสูงอายุผ่านมุมมองความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ โดยคาดหวังว่ากระบวนการผลิตภาพยนตร์ จะช่วยให้คนต่างวัยเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ภาพยนต์สั้นทั้ง 4 เรื่องจะทำให้คนทุกวัยได้สำรวจ หาความหมายและทบทวนการอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา นำไปสู่การร่วมออกแบบสังคมผู้สูงอายุในอนาคตให้ดีกว่าเดิม

ด้านนายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับมือรางวัล และผู้กำกับภาพยนต์สั้น “สุดไกลตา” กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 4 เรื่อง คือ การเล่าเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนทุกวัย เน้นความสำคัญที่ผู้สูงอายุตามโจทย์ของโครงการฯ การอยู่ร่วมกันและมีตัวละครผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางของเรื่อง สาระสำคัญคือการลดช่องว่างระหว่างวัยอยู่ที่ “การเห็นคุณค่าของผู้อื่น”

สำหรับภาพยนต์สั้นทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1 “Relations Chick” กำกับการแสดงโย ศิวัชญา ศิวโมกษ์ “Tester” กำกับการแสดงโดย กฤติน ทองใหม่ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 3. “ภาพหน้าร้อนที่หายไป” กำกับการแสดงโดยมนธิการ์ คำอนน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 4. “สุดไกลตา” กำกับการแสดงโดย “พัฒนะ จิรวงศ์” ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นมือรางวัล จะเปิดให้ชมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กันยายน 2561 และจะเผยแพร่ออกอากาศทางไทยพีบีเอสในรายการ Talk to Films ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2561 ต่อไป