สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 68

ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 68 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล, ทุนจากประเทศกัมพูชา และทุนจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ