รองอธิบดี สค.มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 260 คน  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) กล่าวรายงานพร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เชียงราย

 

นางพัชรี กล่าวว่า  สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะสตรีนอกจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ  ซึ่งปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับนานาชาติ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงแก่เด็ก สตรี หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนการใช้พัฒนาศักยภาพสตรีในระดับพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเอง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ จะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจหรือความถนัด ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ยังดูแลจัดหางานให้ทำมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป

“สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในครึ่งปีหลังงบประมาณ 2561 ของศูนย์ฯเชียงราย แห่งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตร 6 เดือน/หลักสูตรระยะสั้น  จำนวน 296 คน และการฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 270 คน รวมทั้งสิ้น 566 คน  ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคนต้องพัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม อย่าหยุดนิ่งเพราะคนที่หยุดนิ่งคือคนที่ล้าหลังในทันที เนื่องจากปัจจุบันสังคมแปรเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีน้ำใจต่อนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน นำความรู้ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมกับศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน อีกทั้ง

ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคม เป็นเครือข่ายในการดูแลสังคมรอบข้างให้เป็นปกติสุข” และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้บริหาร ผู้นำชุมชม เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับสตรีเหล่านี้ให้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น” นางพัชรี กล่าวในตอนท้าย

ทางด้าน นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์ฯ เชียงราย  เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน  และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ การทำขนมไทย ตัดผมชาย  นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. การทำกาแฟและเครื่องดื่ม  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. เสริมสวยตรี การตัดเย็บเสื้อผ้า ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข 053-723950, 081-9616676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)