พม. จับมือ 4 หน่วยงาน ลงนาม MOU ดึงศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง ร่วมจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ (26 ก.ย. 61) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการมีอาชีพ มีรายได้ และสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว เพื่อพัฒนาชุมชน โดยชุมชนด้วยการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคม และการเสริมสร้างความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ผลักดันการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ภาครัฐ ประกอบด้วย 1) กรมการท่องเที่ยว  2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ 4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่และใช้ประโยชน์จากชุมชน การส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ด้วยการดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล ตามกรอบการสร้างโอกาสสร้างสังคม ด้วยหลักไทยนิยม นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการรับรู้ของสังคมผ่านนิทรรศการที่มีชีวิต และการจำลองพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงในศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  5 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุทัยธานี ลำพูน และตาก

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2561 มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “แอ่วดอย ตามรอยวัฒนธรรม สร้างสรรค์โอกาส ด้วยศาสตร์พระราชา” และนำร่องใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎร บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุทัยธานี ลำพูน และจังหวัดตาก  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือ ดังนี้ 1) กรมการท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ สนับสนุนป้าย สัญลักษณ์ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ และการพัฒนาการให้บริการและสถานที่(โฮมสเตย์) ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว 2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เทศกาลต่างๆ ในชุมชนบนพื้นที่สูงแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงในเชิงการท่องเที่ยว สนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านสื่อทุกแขนง และ 4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน ด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน  และสนับสนุนให้พื้นที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community – Based Tourism) หรือ CBT

“การดำเนินงานโครงการตามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง  เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่งคง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส.ขอเชิญประชาชนผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ มาร่วมสัมผัสความงดงาม วิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย