“บิ๊กอู๋”พบปะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขยายตลาดแรงงานไทยในเกาหลี

รมว.แรงงาน เดินทางไปราชการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี พบปะเอกอัครราชทูต มอบประกาศเกียรติคุณ อสร.ดีเด่น และมอบนโนบายฝ่ายแรงงาน ณ กรุงโซล

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และคณะเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทย โดยได้พบปะและหารือข้อราชการกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2561 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานด้วยระบบ (Employment Permit System : EPS) มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนเกาหลี และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุญาตให้นายจ้างที่ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศ สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในจำนวน
ที่เหมาะสมอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ซึ่งกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู้คัดเลือกประเทศผู้ส่งแรงงานและกำหนดโควตาของแรงงานต่างชาติ
แต่ละปี รวมทั้งกำหนดเพดานการจัดส่งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ ซึ่งสาขาอาชีพที่อนุญาตให้ทำงานภายใต้ระบบ EPS ได้แก่ การผลิต ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ ประมง และการบริการ เป็นต้น

จากข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ณ เดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า มีคนไทยพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 174,443 คน เป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานถูกต้อง จำนวน 296,676 คน
ในเดือนกันยายน 2559 มีแรงงานไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีและลักลอบทำงานจำนวน 55637 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของจำนวนคนไทยทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ สภาพปัญหาของแรงงานไทยที่ไปทำงานในระบบ EPS ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีจำนวน 24,552 คน พบว่า อาศัยอยู่เกินกำหนดจำนวน 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของแรงงาน EPS ทั้งหมด

“การหารือข้อราชการที่สาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้จะได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในเกาหลี พร้อมหารือกับทางการเกาหลี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย รวมทั้งการหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในเกาหลีอีกด้วย”พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด