รมว.แรงงาน กำชับนายจ้างรับคนพิการเข้าทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการเข้าทำงาน หากมิได้รับคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ทั้งนี้ตนได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลกวดขันนายจ้างได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการตรวจสอบสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ฝากลูกจ้างผู้ประกันตนช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอเตือนนายจ้างที่มีเจตนานำบุคคลพิการมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน โดยมิได้มีการจ้างงานจริง ถือเป็นคดีความผิดกรณีนายจ้างยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 34 อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
——————————————————