กรมการท่องเที่ยวจัดทริปสื่อมวลชนสัญจรเยือนดินแดนอีสานใต้สายบุรินทร์ นำสื่อเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนเมืองรอง

กรมการท่องเที่ยว นำโดยรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ชุมชนในดินแดนอีสานใต้ สายบุรินทร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ พร้อมเยี่ยมชม โฮมสเตย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว คาดแนวโน้มการท่องเที่ยวเมืองรองยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์และมีความพร้อม

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนในเมืองรองใน 55 จังหวัด ซึ่งเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้เข้าไปพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นร่วมกับคนในชุมชน รวมถึงกำหนดมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง กรมฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคาร ร้านอาหาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ป้ายบอกทาง ทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนในชุมชนดูแลรักษาความสะอาดและเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญรัฐบาลยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้นักท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวทั้ง 86 แห่งใน 55 เมืองรอง สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเข้าพักไปลดหย่อนภาษีประจำปี 2561 ได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นหนึ่งใน 55 เมืองรอง ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล”

“นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรม กรมการท่องเที่ยวได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ โดยเราจะส่งรายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ ชุมชนใดที่ต้องการเปิด โฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว จะต้องจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการด้านความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆ กรมการปกครองก็จะมีข้อมูลโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานอยู่ในระบบฐานข้อมูล”

สำหรับในเมืองรอง 55 จังหวัด มีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 122 แห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีโฮมสเตย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับรองมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 แห่ง 30 หลัง ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง เป็นต้น ในขณะที่และโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 แห่ง 56 หลัง ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว กลุ่มบ้านอาลึโฮมสเตย์ กลุ่มโฮมสเตย์รังนกน้อยบ้านหม่อนไหมพัฒนา และกลุ่มโฮมสเตย์เมืองลีงโมเดล เป็นต้น

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ของกรมการท่องเที่ยวนั้น คลอบคลุมด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้าน ได้แก่ ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านรายการนำเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่กรมการท่องเที่ยว โดยกรมฯ จะคัดเลือกและประเมินความพร้อมเบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีการจัดอบรมให้กับชุมชน ก่อนลงพื้นที่เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ต่างๆ หากผ่านมาตรฐานจะได้รับใบรองรองโฮมสเตย์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรฐานมีอายุ 3 ปี ในระหว่างนั้น กรมฯ จะมีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมยกระดับโฮมสเตย์ โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ระหว่างชุมชนโฮมสเตย์ทั้ง 4 ภาค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองของแต่ละชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th