กรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ได้ผลลัพธ์อย่างน่าทึ่ง!!

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ซึ่งหลายพื้นที่เกษตรกรเข้มแข็ง เกิดผลสำเร็จ เช่น แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีการบริหารจัดการแปลงโดยใช้ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) มาปรับใช้ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานโดยเน้นให้จัดทำข้อตกลงภายในกลุ่ม แบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร การผสมปุ๋ยใช้เอง การดำเนินการทางวิชาการ การควบคุมคุณภาพผลผลิต และมีการเชื่อมโยงการตลาดกับลานเททะลายปาล์มในพื้นที่

จากการสำรวจผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจากสามารถจัดการการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้จริงจึงมั่นใจว่าการดำเนินงานในปีนี้ จะมีแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ นับได้ว่า นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ถือว่า ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยเข้ามาแก้ปัญหาผลผลิตไม่มีคุณภาพ ต้นทุนสูง และราคาตกต่ำอย่างเห็นผล ซึ่งจะได้เห็นกรมส่งเสริมการเกษตรมีรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลายยิ่งขึ้น