กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามมติที่ประชุม และการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๒ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี