กคช. ลงนามกับออมสินสนับสนุนสินเชื่อโครงการประชารัฐร่วมทุน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการ โดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนระหว่าง ธนาคารออมสินกับการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิต ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสานพลังประชารัฐสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติจึงได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน 3 รูปแบบคือ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะดำเนินงานในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ส่วนโครงการที่มีมูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะดำเนินงานในรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการ (Joint Operation) โดยใช้ที่ดินของการเคหะแห่งชาติตีมูลค่าเป็นทุน ส่วนภาคเอกชนลงทุนพัฒนาโครงการ และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ซึ่งการเคหะแห่งชาติและธนาคารออมสินจะร่วมกันดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ โดยการเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน อีกทั้งประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการ และร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ให้มีโอกาสเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กล่าวว่า ธนาคารออมสินเข้าร่วมโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคเอกชน (Joint Support) ที่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของการเคหะในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) หรือรายเดิม (Pre – Finance) ตลอดทั้งสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริโภค กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post – Finance) ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในด้านการเงินให้กับโครงการฯ และเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ถือเป็นการร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อสานพลังประชารัฐให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน