กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561

วันที่ (25 กันยายน 2561) นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ พร้อมกล่าวเปิดงาน “สมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561” ให้กับลูกค้าสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนกว่า 300 คน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการของ กฟน. พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แนะนำงานบริการที่ทันสมัยของ กฟน. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟน. กับลูกค้าสมาชิกที่ใช้บริการในโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้บริการของ กฟน. โดยภายในงานยังได้จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อสมาชิก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และกฎหมายเกี่ยวข้อง ตลอดจนการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กฟน. กับสมาชิก เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center  1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow