รัฐมนตรีแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน 25 ปี APSA

วันที่ 24 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนางานรักษาความปลอดภัยนานาชาติ (APSA) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี พร้อมชี่นชมเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง สร้างอาชีพให้แรงงาน ส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนางานรักษาความปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 (25th APSA International Conferenceand Annual General Meeting) หรือ APSA โดยได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ APSA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติแต่มีจุดกำเนิดขึ้นจากประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ APSA เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานรักษาความปลอดภัยไทย ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสามารถสร้างมูลค่าและเพิ่ม GDP ของประเทศหลายพันล้านบาทต่อปีสร้างอาชีพให้แรงงานกว่าห้าแสนคนในตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของประเทศในระดับจุลภาค อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ก้าวหน้ารวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับ   ภาคธุรกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน ที่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการเชิงรุกด้วยมาตรการสร้างจิตสำนึก (Safety Mind) มาตรการความปลอดภัยของชีวิต (Safety of Life) มาตรการการสร้างเครือข่ายความปลอดภัย (Safety Network) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “Safety work-Healthy-Safe Life : Safety Thailand” โดยการเข้าไปมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือการดูแล เฝ้าระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น

พล.ต.อ. อดุลย์ ยังได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจการทำงานของ APSA ที่ถือเป็นตัวอย่างหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ผสานความร่วมมือกับนานาชาติ และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป