“บิ๊กอู๋”ควง“เต็งส่วย”เปิดศูนย์แรกรับฯ จ.ระนอง นำเข้าแรงงานประมงตามเอ็มโอยู

 

รมว.แรงงาน จับมือ “เต็งส่วย” รมว.แรงงานฯ เมียนมา เปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.ระนอง เป็นศูนย์นำเข้าแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยู ดำเนินการรูปแบบวันสต็อปเซอร์วิส ตรวจลงตราวีซ่า ลงทะเบียนประวัติ อบรมสิทธิสวัสดิการ และออกใบอนุญาตทำงาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด“ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.ระนอง” ตั้งอยู่เลขที่ 89/227 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย มีสิทธิสวัสดิการรายได้ที่เหมาะสม เป็นธรรม ซึ่งในปีนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการหลายเรื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานต่างด้าว เช่น สแกนอัตลักษณ์ม่านตาแรงงานภาคประมงทะเล ต่อเนื่องกิจการประมงทะเล  171,128   คน  พัฒนาระบบการทำงานของศูนย์ PIPO เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย และคุ้มครองแรงงานในภาคประมงทะเล และต่อเนื่องกิจการประมงทะเล  30 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายทะเล รวมถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน การรับรายงานตัวจัดทำประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ   (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ให้สามารถอยู่ และทำงานได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. – มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา มีแรงงานเข้ามาจัดทำประวัติ บัตรประจำตัวแรงงาน และได้รับอนุญาตทำงาน ประมาณ  1.2  ล้านคน  ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศต้นทางของแรงงานในการพิสูจน์สัญชาติที่มีประสิทธิภาพ

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า “ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง”จ.ระนอง จะเป็นศูนย์ฯ รับแรงงานเมียนมาเข้าทำงานในภาคประมงทะเลเป็นการเฉพาะ  สอดรับกับการหารือร่วมกันของไทยและเมียนมา ซึ่งจะส่งแรงงานเข้าทำงานทางเกาะสอง ของเมียนมา โดยจะเป็นประโยชน์ช่วยลดขั้นตอน เกิดประสิทธิภาพในการจัดส่ง และรับแรงงาน สะดวกในการติดต่อสื่อสารของนายจ้าง

ผู้ประกอบการ กับแรงงาน ในขั้นตอนต่างๆ  โดยศูนย์ฯ จะทำงานในรูปแบบ ONE  STOP  SERVICE  แรงงานเดินทางเข้ามาจะได้รับการตรวจลงตรา Visa  ลงทะเบียนประวัติแรงงาน เข้ารับการอบรมตามแนวทางการทำงานในภาคประมงทะเลสิทธิสวัสดิการ และได้รับการอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน  ซึ่งทำให้มีความพร้อมที่จะไปขอรับใบอนุญาตทำงานในภาคประมงทะเล (Sea Book)  จากกรมประมง ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการติดตามนัดหมาย การยืนยันจำนวนแรงงาน เที่ยวเรือในแต่ละวัน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีแรงงานตกค้าง นายจ้างสามารถมารับแรงงานได้ตรงตามเวลานัดหมาย

ความร่วมมือของไทยและเมียนมาในเรื่องการจัดหาแรงงานในภาคประมงทะเลในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของแรงงานประมง ผู้ประกอบการไทย สิทธิสวัสดิการของแรงงานเมียนมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของทั้ง 2  ประเทศและเป็นการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น