อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับทีมที่ปรึกษา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย โดยให้บริการผู้สูงอายุเขตจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงในด้านต่างๆอย่างครบวงจร ได้แก่ สถานพักฟื้นฟูชั่วคราวจำนวน ๒๘ ห้อง มีบริการฝากดูแลระยะสั้นและรายวัน บริการกิจกรรมกายภาพบำบัดและฟื้นฟูหลังการรักษา บริการตรวจสุขภาพ บริการกิจกรรมทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดคลังปัญญา กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ  หลักสูตรส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้ผู้สูงอายุ การสัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่คนทุกวัยที่สนใจประเด็นผู้สูงอายุ และการอบรมฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย