พาณิชย์ปลื้ม จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสนับสนุนระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาและรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการร่วมลงนามในพิธีสาร เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา และ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  ณ จังหวัดนครพนม

นางอรมน กล่าวว่า สืบเนื่องจากอาเซียนได้จัดทำพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ใบ C/O) ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ออกให้อีกต่อไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจไม่ต้องเดินทางไปขอใบ C/O จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อมาประกอบการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกสินค้าในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ที่ได้รับคือ จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในใบ C/O ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีได้ โดยอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ตั้งเป้าที่จะลงนามพิธีสารนี้ให้ครบทุกประเทศภายในปี 2561 และนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองดังกล่าวไปปฏิบัติให้ได้ภายในปีหน้า

นางอรมน เสริมว่า ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ เป็นต้น ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติในเรื่องการปรับโอนพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้าผ่านแดนมีปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากรในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากต้องส่งข้อมูลและหลักฐานไปพิจารณาที่สำนักงานใหญ่ในเมืองหลวง และปัญหาการต้องเดินทางไปต่างพื้นที่เพื่อขอเอกสารราชการประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น ซึ่งกรมฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาใช้ประโยชน์หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากการจัดสัมมนารับฟังความเห็นประชาชนในเรื่องการลงนามในพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนจากสองจังหวัดข้างต้น ซึ่งมีการออกใบ C/O เป็นจำนวนมากและพบว่าประชาชนให้ความสนใจ กรมฯ จึงอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ก่อนที่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในพิธีสารดังกล่าว

ผู้มีความสนใจ เกี่ยวกับพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนให้ผู้ประกอบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 5077555