ปลัดแรงงาน เปิดงาน “นัดพบแรงงาน” จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่ EEC ตามแนวทางประชารัฐ

ปลัดฯ แรงงาน เปิดงาน “นัดพบแรงงาน” ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่ EEC ขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นัดพบแรงงาน” ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสุชาติ พรวิเศษชัยกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ให้การต้อนรับ ภายในงานฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) สถานศึกษา การจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ของชุมชนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีสถานประกอบการ/นายจ้าง มาให้บริการรับสมัครงาน จำนวนกว่า 93 แห่ง และมีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,805 อัตรา โดยงานฯดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 1 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ต้องการหางานทำ ได้มาพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรงอันจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย

นายจรินทร์ กล่าวว่า “งาน “นัดพบแรงงาน” ในวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ภาครัฐ และเอกชนของจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ โดยการส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนอันดับต้น ๆ ของประเทศ และอยู่ในพื้นที่ EEC มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือ และทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมกว่า 20,000 แห่ง ทำให้มีความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้คนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยต่อไป”