จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนสัญจรหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี แอ่งเล็ก – เช็กอิน

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม(ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน 3 วัฒนธรรม(ล้านนา ล้านช้าง ไทยกลาง) ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น มีพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาดูงาน ได้แก่ อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน และ อำเภอเมือง ซึ่งสื่อมวลชนจะได้สัมผัสวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเสนห์ของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน เช่น บ้านท่าเรือ หมู่9 อ.ท่าปลา มีแหล่งท่องเที่ยว คือ เขื่อนดินขนาดใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ล่องแพสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีประมงน้ำจืด ที่สร้างรายได้หลักให้ชุมชน และบ้านคุ้ม หมู่4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล ชมการสาธิตการ ทอผ้าซิ่นตีนจกไท – ยวน ลับแล ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณนับร้อยปี และ ที่บ้านน้ำพี้ หมู่9 ตำบลน้ำพี้ อ.ทองแสนขัน ที่มีบ่อเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ เยี่ยมชมการตีดาบแบบโบราณ และที่บ้านพระฝาง หมู่3 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมความงดงามและสักการะพระฝางทรงเครื่องโบราณ ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ สร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน ยกเสนห์ความงดงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็น อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าในชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน

ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 9 อำเภอ 28 หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น เป็นดินแดน 3 วัฒนธรรม คือล้านนา ล้านช้าง และ ไทยกลาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสนห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และช่วยเสริมสร้างรายได้ ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน