บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อเรื่อง อุบัติเหตุทางถนนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ในฐานะเป็นผู้ตรวจราชการสถานีตำรวจทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานจเรตำรวจ