นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 18 ชั้น) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. คณะผู้บริหาร สบพ. ร่วมพิธี

ายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม สนับสนุนและมีนโยบายให้ สบพ. ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของประเทศ ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินอาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยประกอบด้วยครุภัณฑ์ ของ สบพ. (อาคาร 18 ชั้น) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ให้ สบพ. ดำเนินการจัดสร้างอาคารดังกล่าวบนพื้นที่ 27-1-58 ไร่ (43,846 ตร.ม.) ประกอบด้วย อาคารฝ่ายอำนวยการ 18 ชั้น อาคารเรียนประจำกองวิชาต่างๆ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ระบบสาธณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,378,600,000 บาท กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2564

การก่อสร้างอาคารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของ สบพ. โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรียนส่วนใหญ่และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค เมื่ออาคารฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ สบพ. มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรการบินเพิ่มเป็น 5,000 คนต่อปี จากปัจจุบันมีศักยภาพสามารถผลิตบุคลากรด้านการบินได้ประมาณ 2,000 คนต่อปี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สบพ. ได้จัดทำแผนปรับอัตราบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงอัตราจำนวนครูอาจารย์และพนักงานต่อจำนวนนักศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม