พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในงานมอบรางวัล Energy Mind Award 2016 และ 2017 ของ กฟน.

วันที่ 21 กันยายน 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการ Energy Mind Award มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในสถานศึกษาในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังแนวคิดค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน จะเป็นการสร้างรากฐานในการสนใจดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบัน มีสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 228 โรงเรียน การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินประจำปี 2559 และ 2560 รวมทั้งสิ้น 144 รางวัล โดยใน ปี 2559 มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจำนวน 55 โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดีเยี่ยม ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 ราย นักเรียน จำนวน 10 ราย และผู้แทนคณะครู จำนวน 5 ราย และปี 2560 สถานศึกษาผ่านการประเมิน จำนวน 51 โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดีเยี่ยมประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 11 ราย และผู้แทนคณะครู จำนวน 6 ราย

ปัจจุบัน สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว 3 สมัย สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนรอบข้างจำนวน 10 โรงเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว ได้ดำเนินการขยายแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมออกสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ และมีการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow