‘พาณิชย์’ จัดสัมมนา ชวนผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดอาเซียน เผยโอกาสทองยกระดับการค้าการลงทุน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC” ติดปีกผู้ประกอบการไทย บินไกลสู่ตลาดอาเซียน พร้อมให้ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานของอาเซียน และประโยชน์จากความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC” ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ว่าการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน พันธกรณีของไทย และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวบรรจงจิตต์ เสริมว่า อาเซียนถือเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่สำคัญ เนื่องจากอาเซียน 10 ประเทศ ได้ยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้าเกือบทุกรายการระหว่างกันเป็น 0% แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 อีกทั้ง อาเซียนมีการพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำระบบการส่งเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ASEAN Single Window) การจัดทำระบบคลังข้อมูลทางการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Repository) และระบบสืบค้นอัตราภาษีบนเว็บไซต์ (ASEAN Tariff Finder) นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดทำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) กำหนดทิศทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2568) เช่น การวางแนวทางการรับมือต่อประเด็นท้าทายใหม่ๆ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจและระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศสมาชิก เป็นต้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ให้ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานของอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของไทย

ทั้งนี้ ในปี 2560 การค้าไทย-อาเซียน มีมูลค่า 100,782 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออก 59,643 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการนำเข้า 41,139 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการค้ารวมขยายตัว 10.4% การส่งออกขยายตัว 8.9% และการนำเข้าขยายตัว 12.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา