กสร. ติวเข้มนิติกร เพิ่มศักยภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมนิติกรทั่วประเทศ รองรับกฎหมายใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กสร. ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งระเบียบและแนวปฏิบัติหลายฉบับเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และสามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยมีนิติกรทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของนิติกรผู้ปฏิบัติงาน กสร. ได้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบังคับใช้กฎหมายขึ้น เพื่อให้นิติกรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้ทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาของกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนิติกรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 100 คน ทั้งนี้กสร.มุ่งหวังให้นิติกร ที่ผ่านการอบรมสามารถให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้างในการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป