พม. จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

วันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม โดยได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ”ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การดำเนินงานในส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 2) จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน “รวมพล คนทำดี ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ที่ดีของเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และ

2.การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัดเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเด็ก เยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 11 สาขา ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารวมทั้งสิ้น 796 ราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน แบ่งเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 104 คน กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 18 กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 17 คน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 9 องค์กร โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ อาทิ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เช่น นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) ศิลปินนักร้องที่มีความสามารถด้านกีฬา ได้ริเริ่มโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ” ได้รับรางวัลสาขากีฬาและนันทนาการ นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (หน่อง) ผู้ผลิตละคร ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เช่น นางสาวโมรียา จุฑานุกาล (โปรโม)มีความสามารถ ด้านกีฬากอล์ฟ ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ 9 ของโลก ได้รับรางวัลสาขากีฬาและนันทนาการ และนางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง เดอะสตาร์) นักร้อง นักแสดง สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นต้น