พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน  ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพื่อการทำงานบูรณาการ ให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีกับประชาชน ให้มีสัมพันธภาพที่ดี พัฒนาความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน สนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้กับมูลนิธิเพื่อนบูรพา โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือการบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการดำเนินงานตามภารกิจของกรม
  2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าผ่านงานกิจกรรม รายการสารคดี และสื่อช่องทางต่าง ๆ
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจผู้พิทักษ์ ตลอดจนการทำให้ประชาชนตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนพรานสร้างไพร เพื่อสร้างแนวร่วมของชาวบ้านกับการปกป้องผืนป่า โครงการข้าวก้นบาตรเพื่อผู้พิทักษ์สนับสนุนเสบียงอาหารเพื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ โครงการวิ่งหรือปลูกต้นไม้เพื่อผู้พิทักษ์ และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรผู้พิทักษ์
  2.  สนับสนุนในการผลิตสื่อสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า และ/หรือระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรม เพื่อเป็นการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณ