ผู้ประกันตน ม.39 ส่งเงินสมทบ ผ่านบัญชีธนาคาร รับใบเสร็จรับเงินผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

ผู้ประกันตน ม.39 ส่งเงินสมทบ ผ่านบัญชีธนาคาร รับใบเสร็จรับเงินผ่าน www.sso.go.th ได้แล้ว

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้แล้ว โดยเพิ่มช่องให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งมีธนาคารในความตกลงเข้าร่วมบริการได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้หลังจากวันที่หักบัญชีเงินฝากแล้ว 3 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทาง website:https://www.sso.go.th ทั้งนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)