กรมเจรจาฯ จับมือสภาเกษตรฯ ลงนาม MOU เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลกอย่างเข้มแข็ง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนาม MOU ว่าด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการเปิดเสรีทางการค้า พร้อมจัดสัมมนาให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ของโลก เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากลอย่างเข้มแข็ง 

     

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการเปิดเสรีทางการค้า พร้อมสัมมนา เรื่อง “การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0” ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ปี 2555 โดยการลงนาม MOU จะเป็นการตอกหมุดความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความตกลงทางการค้าเสรีต่างๆ ทั้งความตกลงเอฟทีเอที่มีผลบังคับใช้แล้ว 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ และความตกลงทางการค้าที่อยู่ระหว่างเจรจาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี

นางอรมน กล่าวว่า นอกจากการลงนาม MOU กรมฯ ได้จัดประชุมหารือกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้กับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง “สินค้าผลไม้ในตลาดการค้าเสรี” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสภาเกษตรกรจังหวัด ในการนำไปประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเกษตรกรทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล กระตุ้นให้เกิดการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดการค้าเสรี รวมทั้งเตรียมพร้อมเกษตรกรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การค้าใหม่ของโลก