สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 2561

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 56.16 ล้านคน เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.76 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองระหว่างชายกับหญิง พบว่าหญิงต้องการพัฒนาตนเองมากกว่าชาย โดยหญิงต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.46 ล้านคน ส่วนชายต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.30 ล้านคน หากพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 15.3 ภาคเหนือร้อยละ 8.6 ภาคใต้ร้อยละ 8.4 ภาคกลางร้อยละ 4.5 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.7 ตามลำดับ

จากผลการสำรวจในปี 2561 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถหรือสนใจเข้ารับการเรียนรู้ 4.76 ล้านคน โดยต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านอาหารและโภชนาการมากที่สุด 6.21 แสนคน ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 5.83 แสนคน เสริมสวย 4.12 แสนคน ช่างยนต์และการบำรุงรักษา 3.67 แสนคน ตัดเย็บเสื้อผ้า 3.29 แสนคน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.22 แสนคน ช่างกลโรงงาน 2.09 แสนคน ช่างก่อสร้าง 1.52 แสนคน การบัญชี การเงิน การธนาคาร 1.49 แสนคน การเลี้ยงสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ 1.42
แสนคน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ ตามลำดับ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th
นายภุชพงค์ฯ กล่าว